MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một mật mã tin học được sử dụng phổ biến với giá trị Hash dài 128-bit. Là một chuẩn Internet (RFC 1321), MD5 đã được dùng trong nhiều ứng dụng bảo mật, mã hóa mật khẩu, và cũng được dùng phổ biến để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin. Một chuỗi MD5 thường được diễn tả bằng một số hệ thập lục phân 32 ký tự.
Nội dung cần mã hóa:
Kết quả: